Raporty półroczne i roczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) zawiera, począwszy od I półrocza roku obrotowego 2002, m.in. następujące nowe informacje:

– informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,

– wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe (w „jednostkowym” sprawozdaniu finansowym),

– graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie (w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym).

Ponadto zwraca się uwagę, iż przepisy rozporządzenia o prospektach (m.in. § 17 ust. 2) szczegółowo określają zasady wskazywania i objaśniania różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a MSR lub US GAAP, co ma zastosowanie począwszy od raportu rocznego za rok obrotowy 2001.

Dodatkowe informacje i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym (skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym), zawierają m.in.:

– informacje o instrumentach finansowych (aktywach i zobowiązaniach finansowych) -wprowadzone na podstawie rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych,

– dodatkowe informacje w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych emitentów, jeżeli emitent będący instytucją finansową, stanowi jednostkę dominującą w holdingu finansowym, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe – wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego (Dz. U. Nr 152, poz. 1728).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>