Rejestr zawartych umów reasekuracji

Rejestr umów koasekuracyjnych powinien zawierać dodatkowo dane identyfikujące koasekuratora wiodącego.

– 2.1.2. Rejestr zawartych umów reasekuracji

Zakres informacji rejestru zawartych umów reasekuracji czynnej określa § 7 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości. Powinien on być prowadzony w sposób umożliwiający uzyskanie co najmniej następujących informacji:

– 1) danych identyfikujących umowę reasekuracji (rodzaj umowy, numer umowy, datę zawarcia umowy, datę rejestracji umowy i okres obowiązywania umowy),

– 2) danych identyfikujących cedenta oraz danych identyfikujących brokera jeżeli umowa została zawarta za jego pośrednictwem,

– 3) grup i rodzajów ubezpieczeń objętych umową,

– 4) danych umożliwiających ustalenie maksymalnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

– 2.1.3. Rejestr zawartych umów cesji ochrony ubezpieczeniowej

Rejestr zawartych umów cesji ochrony ubezpieczeniowej, czyli reasekuracji biernej (§ 8 rozporządzenia), należy prowadzić w sposób umożliwiający uzyskanie co najmniej następujących informacji:

– 1) określenia rodzaju umowy reasekuracji oraz numeru umowy, jeżeli występuje,

– 2) danych identyfikujących reasekuratora oraz danych identyfikujących brokera, jeżeli umowa została zawarta za jego pośrednictwem,

– 3) daty zawarcia umowy reasekuracji, datę rejestracji umowy, daty wejścia w życie umowy oraz okresu obowiązywania umowy,

– 4) grup i rodzajów ubezpieczeń objętych umową reasekuracji,

– 5) danych umożliwiających ustalenie maksymalnej odpowiedzialności reasekuratora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>