Rejestry w zakresie szkód (roszczeń)

Wymagania dotyczące rejestru szkód zgłoszonych do ubezpieczyciela określa § 10 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości. Informacje w nim zawarte winny być gromadzone dla każdej szkody odrębnie, a minimalny ich zakres to:

– 1) data i numer rejestracji szkody, data wystąpienia szkody oraz data zgłoszenia szkody,

– 2) dane identyfikujące umowę ubezpieczenia, której szkoda dotyczy,

– 3) grupa i rodzaj ubezpieczeń, którego szkoda dotyczy,

– 4) dane identyfikujące osobę trzecią, jeżeli jest sprawcą szkody,

– 5) wartość roszczenia odszkodowawczego,

– 6) wartość wypłaconego odszkodowania i data wypłaty,

– 7) wartość nie wypłaconego odszkodowania ujętego w rezerwie.

Rejestry należy prowadzić w sposób umożliwiający sporządzenie wykazu szkód zgłoszonych do zakładu ubezpieczeń w podziale na lata kalendarzowe zgłoszenia szkody oraz w podziale na lata zaistnienia szkody.

– 2.1.5. Rejestry należnych regresów i odzysków

Rejestry należnych regresów i odzysków należy prowadzić w sposób umożliwiający uzyskanie co najmniej następujących informacji: numer rejestracji szkody oraz wartość szkody, której regres lub odzysk dotyczy, dane identyfikujące dłużnika – w przypadku regresów, zaś w przypadku odzysków – dane identyfikujące przedmiot odzysku, jak również określenie wartości należnych oraz faktycznie otrzymanych regresów i odzysków.

Rejestry należy prowadzić w sposób umożliwiający ustalenie wartości regresów i odzysków związanych z daną szkodą, jak również ustalenie wartości regresów i odzysków w podziale na lata zgłoszenia szkody oraz lata zaistnienia szkody, których regresy i odzyski dotyczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>