Rezerwa na wyrównanie szkodowości

– 4. Rezerwę na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzy się w zakładach ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia majątkowe i osobowe w wysokości mającej zapewnić wyrównanie przyszłych wahań współczynnika szkodowości na udziale własnym.

Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzona jest dla gru- ubezpieczeń, w których występują istotne wahania współczynnika szkodo wości na udziale własnym. Wahanie współczynnika szkodliwości uznaje si za istotne, jeżeli w ciągu pięciu kolejnych lat obrotowych poprzedzającyc rok utworzenia rezerwy, co najmniej dwukrotnie wystąpi zmniejszeni z roku na rok współczynnika szkodowości na udziale własnym o więcej ni’ 20% jego wartości lub jego zwiększenie o więcej niż 25% jego wartości.

Rezerwę na wyrównanie szkodowości (ryzyka) tworzy się dla każdej grup ubezpieczeń osobno na ostatni dzień roku obrotowego, pod warunkiem, ż w każdym z ostatnich 5 lat obrotowych poprzedzających dany rok składka zaro biona w tej grupie była większa od zera. Rezerwę dla danej grupy ubezpieczę tworzy się w takiej wysokości, aby przy zmianie stanu rezerwy współczynr szkodowości dla danego roku obrotowego – obliczany dla kwoty odszkodowa skotygowanej o zmianę tej rezerwy – był równy średniej arytmetycznej ze współ czynników szkodowości w danej grupie ubezpieczeń z ostatnich 5 lat obroto wych, poprzedzających dany rok, obliczonych bez uwzględnienia zmian rezer na wyrównanie szkodowości (ryzyka). W przypadku gdy zakład ubezpieczę prowadzi działalność krócej niż 6 lat, dla danej grupy ubezpieczeń nie tworzy si rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka). Dla danej grupy ubezpieczę wielkość zmniejszenia rezerwy nie może przekroczyć jej aktualnej wysokość’ a wielkość zwiększenia rezerwy nie może przekroczyć 5% składki na udział własnym w tej grupie, dla której rezerwa jest tworzona. Wielkość rezerwy nawy równanie szkodowości nie może ponadto przekroczyć 30% wypłat odszkodo wań na udziale własnym w danym roku obrotowym w danej grupie ubezpieczę“ Jeżeli w danej grupie ubezpieczeń składka zarobiona w roku obrotowym był równa zeru, rezerwę w tej grupie rozwiązuje się całkowicie w tym roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>