Rodzaje i forma weksli część 2

W wekslu własnym występują dwie osoby, a wystawca jest płatnikiem na rzecz remitenta. Natomiast weksel trasowany jest poleceniem ciągnionym przez wystawcę weksla (trasanta) na płatnika (trasata), który ma zapłacić remitento- wi (beneficjentowi) kwotę wymienioną w tracie. Jednak zobowiązanie trasata powstaje dopiero po wyrażeniu przez niego akceptu tego polecenia zapłaty. W wekslu ciągnionym występują więc co najmniej 3 osoby (zob. rozdz. 4.2).

Stosownie do wymogów prawa wekslowego dokument weksla powinien zawierać nazwę „weksel” w języku, w którym został wystawiony, bezwarunkowe zobowiązanie (lub bezwarunkowe polecenie) zapłaty określonej kwoty pieniężnej, nazwisko osoby, która ma zapłacić (czyli trasata), oznaczenie terminu i miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie ma być dokonana zapłata (czyli remitenta), datę i miejsce wystawienia oraz podpis wystawcy weksla (trasanta) zob. schemat 11.

Chociaż prawo wekslowe tego nie wymaga, w praktyce weksle wystawia się na specjalnych urzędowych formularzach, zawierających opłatę skarbową, której wysokość zależy od kwoty weksla. Opłata może być uzupełniana do wysokości odpowiadającej kwocie wystawionego weksla przez doklejenie znaków opłaty skarbowej lub jej uiszczenie w urzędzie skarbowym. Nieuiszczenie opłaty nie unieważnia weksla, ale powoduje odpowiedzialność karnoskarbową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>