Różnice kursowe zrealizowane związane z działalnością lokacyjną

Obniżenie wartości lokaty długoterminowej uprzednio przeszacowanej do sokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyce- y, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, mniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości kąty zalicza się do kosztów działalności lokacyjnej.

Wzrost wartości danej lokaty bezpośrednio wiążący się z uprzednim obni- eniem jej wartości, zaliczanym do kosztów działalności lokacyjnej ujmuje się o wysokości tych kosztów jako przychody z lokat.

Różnice kursowe zrealizowane związane z działalnością lokacyjną ujmuje się sposób analogiczny jak zrealizowane i nie zrealizowane przychody i koszty z lokat, godnie z postanowieniami art. 30 ust, 5 i 6 ustawy o rachunkowości: różnice kursowe powstałe na dzień wyceny inwestycji stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zakłady ubezpieczeń na życie zaliczają do przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie, różnice kursowe powstałe w związku z wyceną lokat stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w części dotyczącej lokat środkóv skapitalizowanej wartości rent i rezerwy na premie i rabaty dla ubez-| pieczonych, zakłady ubezpieczeń osobowych i majątkowych zaliczają przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i wykazują w technicznyr rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>