Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

W wytycznych zwraca się uwagę, że każdy raport okresowy i skonsolidowany raport okresowy powinien zawierać dane porównywalne za odpowiednie okresy roku poprzedniego i być przygotowany w sposób zapewniający porównywalność danych za okresy roku poprzedniego z danymi dla okresów roku bieżącego.

Przez dane porównywalne, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 38 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, rozumie się dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych kwotę korekty z tytułu zmian zasad rachunkowości i korekty błędu podstawowego odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako nie podzielony zysk lub stratę z lat ubiegłych. Porównywalność zapewnia się zatem bezpośrednio na składnikach sprawozdania finansowego, a także skróconych sprawozdań finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>