Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości część 3

Jeżeli wyceniane papiery wartościowe nie spełniają ww. warunków, ale spełniają je inne papiery wartościowe tożsame w prawach z wycenianymi papierami wartościowymi, to wyceniane papiery wartościowe mogą być I traktowane tak, jakby byiy papierami wartościowymi spełniającymi te[ warunki.

– 6. Papiery wartościowe do otrzymania, do chwili dokonania odpowiedniol zapisu na rachunku papierów wartościowych, wycenia się wediug metody| wyceny określonej dla tych papierów wartościowych.

– 7. Papiery wartościowe, w przypadku których nie ma możliwości stalegol określania ich wartości rynkowej według wyżej określonych metod, nabytel z dyskontem lub premią, wycenia się w oparciu o odpis dyskonta lub amor-l tyzację premii.

– 8. Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiąza-l nia wynikające z instrumentów finansowych wykazuje się w walucie, w którejl są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu zgodnie z pkt 9.

– 9. W dniu wyceny zobowiązania z tytułu papierów wartościowych do dostar-1 czenia, do chwili dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papieróv wartościowych, ustala się według metod wyceny określonych dla tych papierów wartościowych.

– 10. W przypadku gdy nie jest możliwa wycena aktywów i ustalenie zobowiązali według metod określonych powyżej …(tu należałoby wskazać osoby odpo-f wiedzialne lub jednostkę organizacyjną)…, wycenia wartość aktywóv i ustala wysokość zobowiązań, opierając się na metodzie wyceny według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, ocenianej jako najlepszej z punktu widzenia Klientów.

– 11. Zastrzega się prawo zastosowania innych zasad wyceny wartości Aktywóv w przypadku:

– 1) przerwy lub zawieszenia notowań,

– 2) innych ważnych przyczyn.

Ewidencja zrealizowanych i nie zrealizowanych przychodów z lokat

W tym przypadku dokonana zostanie szacunkowa wycena aktywóv w sposób możliwie najbardziej zbliżony do zasad zawartych powyżej. WycenJ wymaga pisemnego zatwierdzenia przez (…).

Ewidencja zrealizowanych i nie zrealizowanych przychodów z lokat

Celem umożliwienia oceny efektywności poszczególnych tytułów lokat, dli zapewnienia prawidłowego ustalenia podstawy rozliczenia podatku dochodc wego od osób prawnych oraz szczegółowej sprawozdawczości obowiązującej zakłady ubezpieczeń, ewidencja przychodów z lokat powinna być prowadzonj z wydzieleniem:

– przychodów zrealizowanych i nie zrealizowanych, w tym różnic kursowycl

– przychodów uzyskiwanych z poszczególnych rodzajów lokat z obowiąą kiem wyodrębnienia przychodów krajowych i zagranicznych,

– przychodów z udziałów, akcji, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papi rów wartościowych – stanowiących lokaty w jednostkach powiązanych,

– przychody z lokat stanowiących pokrycie rezerw na skapitalizowaną waj tość rent oraz rezerw na premie i rabaty,

– przychody z lokat nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Ewidencja zrealizowanych i nie zrealizowanych przychodów z lokat część 2

– W zakładzie ubezpieczeń prowadzącym działalność w dziale ubezpieczeń na życie:

– a) zrealizowane i nie zrealizowane przychody z lokat krótkoterminowych i długoterminowych odpowiednio ujmuje się na kontach przychodów z lokat wykazując je w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie,

– b) przychody z lokat krótkoterminowych nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przenosi się z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie do ogólnego rachunku zysków i strat i wykazuje w pozycji „Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie”,

) różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat długoterminowych nie stanowiących pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ujmuje się bezpośrednio w kapitałach własnych w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

W zakładzie ubezpieczeń prowadzącym działalność w dziale ubezpieczeń ozostałych osobowych i majątkowych:

) zrealizowane i nie zrealizowane przychody z lokat ujmuje się w ogólnym rachunku zysków i strat – z wyjątkiem opisanych w pkt c),

) przychody z lokat stanowiących pokrycie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent oraz rezerw na premie i rabaty (łącznie ze skutkami przeszacowania lokat długoterminowych) są przenoszone do technicznego rachunku ubezpieczeń i wykazywane w pozycji „Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat”, ) różnica z tytułu aktualizacji wyceny lokat długoterminowych innych niż lokaty będące pokryciem rezerwy na skapitalizowaną wartość rent oraz rezerw na premie i rabaty ujmuje się bezpośrednio w kapitałach własnych w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>