Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości

Paragraf 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości przewiduje następujące klasy rachunkowe – w przypadku:

– a) działu I – łącznie wszystkie grupy ubezpieczeń,

– b) działu II – odpowiednio następujące klasy rachunkowe:

– 01 następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2),

– 02 komunikacyjne – odpowiedzialność cywilna (grupa 10),

– 03 komunikacyjne pozostałe (grupa 3),

– 04 morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7),

– 05 od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8, 9),

– 06 odpowiedzialność cywilna (grupy 11, 12, 13),

– 07 kredyt i gwarancje (grupy 14, 15),

– 08 świadczenie pomocy (grupa 18),

– 09 ochrona prawna (grupa 17),

– 10 pozostałe (grupa 16).

– 1.4. Stopa techniczna – to stopa oprocentowania stosowana we wzorach aktua- rialnych stosowanych do obliczeń w kalkulacji rezerw w dziale ubezpieczeń na życie lub rezerw na skapitalizowaną wartość rent wypłacanych w ramach odpowiedzialności cywilnej (grupa 10 ubezpieczeń w dziale ubezpieczeń majątkowych).

Stopa techniczna ma zastosowanie również do obliczania rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – jako jeden ze składników algorytmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>