Składki – pozycja I technicznych rachunków ubezpieczeń

W pozycji I. 1 „składki przypisane brutto”, ujmowane są kwoty należne w trakcie okresu sprawozdawczego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, bez względu na to, czy kwoty takie odnoszą się w całości lub w części do następnych okresów sprawozdawczych. W tej pozycji należy uwzględniać między innymi:

– a) składki zarachowane tytułem świadczonej w okresie sprawozdawczym ochrony ubezpieczeniowej, które faktycznie zostaną rozliczone w następnych okresach sprawozdawczych,

– b) składki jednorazowe, łącznie ze składkami na ubezpieczenie rentowe, w zakresie ubezpieczeń na życie, składki jednorazowe wynikające z rezerw na premie i rabaty, jeśli wynika to z umów ubezpieczenia,

– c) dodatkowe składki w przypadku płatności półrocznych, kwartałnyc lub miesięcznych oraz dodatkowych płatności ze strony posiadaczy po lis na wydatki poniesione przez zakład ubezpieczeń,

– d) w przypadku koasekuracji, część składek przypadającą na zakład ubez pieczeń,

– e) składki reasekuracyjne należne od zakładów ubezpieczeń będących ce dentami lub retrocedentami, w tym także pozycje portfela po potrącę niu składek, przypisanych z ubezpieczeń, wycofanych z portfela n rzecz zakładów ubezpieczeń będących cedentami lub retrocedentam oraz pozycji anulowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>