Skutki wyceny oprocentowanego zabezpieczanego instrumentu finansowego

Skutki wyceny oprocentowanego zabezpieczanego instrumentu finansowego bank powinien rozliczać w czasie i odnosić do wyniku finansowego, począwszy od dnia ustanowienia zabezpieczenia przed określonym ryzykiem. Skutki wyceny tego zabezpieczanego instrumentu powinny być w całości rozliczone przed upływem terminu wymagalności zapadalności instrumentu.

Natomiast bank powinien zaprzestać stosowania rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej, gdy zaistnieje jedno z poniższych zdarzeń:

– a) instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystywanie dobiega końca lub następuje jego realizacja,

– b) zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria stosowania wobec niego zasad rachunkowości zabezpieczeń,

– 2. Zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych spełniające kryteria określone w § 28 ust. 2 rozporządzenia należy rozliczać w sposób następujący:

– a) skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, które uznano za skuteczne zabezpieczenie należy odnieść do kapitału z aktualizacji wyceny,

– b) skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, które uznano za nieskuteczne należy odnieść do wyniku finansowego.

Jeżeli natomiast uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja staje się składnikiem aktywów lub zobowiązań wówczas związane z nim skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego przed zmianami przepływów środków pieniężnych należy przenieść z kapitału z aktualizacji wyceny i uwzględnić przy ustalaniu wartości początkowej łych aktywów lub zobowiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>