Stosowanie zbiorczych zestawień dochodów księgowych

W sytuacji gdy bank jest pośrednim uczestnikiem rozrachunków międzybankowych lub prowadzi rachunki urzędów pocztowych może przekazywać do innych banków, w formie papierowej dowody księgowe sporządzone w sposób uproszczony, zgodny z postanowieniami rozporządzenia”.

Zastosowanie przez banki zbiorczych zestawień dowodów księgowych wymaga ujęcia w nich wyłącznie dowodów dokumentujących operacje przeprowadzone w jednym dniu operacyjnym. Zawiera ono kwoty wynikające z pojedynczych dowodów, a także: łl Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków, op. cit., § 13. u Tamże, § 11,

– numer jednostki organizacyjnej banku sporządzającego zestawienie,

– numer jednostki organizacyjnej banku, do której kierowane jest zestawienie,

– nazwę zestawienia,

– datę sporządzenia,

– kwotę do księgowania,

– numer rachunku klienta, jeśli dowód zbiorczy przeznaczony jest do księgowania na tym samym rachunku,

– oraz odbitkę stempla dziennego.

Do zbiorczego zestawienia doiączone są odcinki, w jednym egzemplarzu, dowodu objętego zestawieniem. Bank sporządzający dowód zbiorczy nie może kompensować swoich wierzytelności wobec klientów na rachunkach, na których zostaną dokonane księgowania w oparciu o ten dowód.

W przypadku gdy bank otrzyma dowody nie spełniające wymagań dla nich określonych w przepisach dokonuje ich zwrócenia, bez dokonania księgowania, do banku od którego je otrzymał.

Specyfika działalności bankowej wymaga od zarządu dodatkowych uregulowań także w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych, kontroli tych dokumentów przez uprawnione osoby, poprawianie błędów, a także ich prawidłowego obiegu, który umożliwi ujęcie w sposób właściwy operacji gospodarczej w księgach rachunkowych banku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>