Stosunki klienta z bankiem

Stosunki klienta z bankiem mają charakter umowny, regulowany Prawem bankowym, Kodeksem cywilnym i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami. Może je wydawać także prezes NBP w ramach uprawnień wynikających z prawa bankowego i publikować w Monitorze Polskim. Dotyczą one w dziedzinie operacji rozliczeniowych funkcjonowania rachunków bankowych, form i trybu rozliczeń, zasad ewidencji bankowej itp. Ukazuje się także Dziennik Urzędowy NBP, gdzie publikuje się obowiązujące banki zarządzenia i obwieszczenia prezesa NBP, np. dotyczące oprocentowania kredytów refinansowych. Niezależnie od wymienionych przepisów poszczególne banki wydają regulaminy, nazywane najczęściej instrukcjami i zarządzeniami ich prezesów, które precyzują warunki zawieranych umów, np. o otwarcie rachunku bankowego czy innych czynności usługowych, w tym rozliczeń pieniężnych. Postanowienia regulaminów wiążą klienta, jeśli w indywidualnej umowie nie ustali on odmiennie swoich praw i obowiązków. Regulamin jest wówczas wiążący dla klienta, jeżeli zostanie mu udostępniony najpóźniej przy zawarciu umowy. Przy powtarzaniu danej umowy bank jest obowiązany powiadomić klienta o wszelkich zmianach wprowadzonych do uprzednio doręczonego regulaminu. Ogłoszenie (wywieszenie) regulaminu w ogólnie dostępnym miejscu, zazwyczaj w sali operacyjnej oddziału banku, uważa się na udostępnienie go klientowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>