Tajemnica obrotów i stanów rachunków bankowych

Księgi bankó7, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez te banki i opatrzone ich pieczęcią oraz wszelkie w ten sam sposób wystawione oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienia ze zobowiązań, zrzeczenia się praw lub pokwitowania odbioru należności bądź stwierdzające udzielenie kredytu, jego wysokość i warunki spłaty, mają moc prawną dokumentów urzędowych. Tym samym stanowią one podstawę dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Wyciągi z ksiąg tych banków oraz inne dokumenty stwierdzające zobowiązania na ich rzecz i zaopatrzenia w oświadczenie, że oparte na nich roszczenia są wymagalne, mają moc tytułów wykonawczych. Oznacza to możliwość dokonania przez bank egzekucji należności bez potrzeby odwoływania się do sądu. Natomiast dłużnik może wystąpić do sądu o zawieszenie postępowania egze-

Przywilej ten przysługuje od 1993 r. bankom o różnej formie własności. kucyjnego banku, dowodząc, że egzekwowana wierzytelność jest mniejsza lub nie istnieje.

Banki mają obowiązek przestrzegania tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych. Jednak mogą one przekazywać sobie nawzajem informacje o udzielanych kredytach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie potrzebnym w związku z udzielaniem kredytów, poręczeń i gwarancji bankowych. Natomiast nie mogą być udzielane informacje dotyczące wkładów oszczędnościowych osób fizycznych, chyba że zażąda ich sąd lub prokurator. Wkłady oszczędnościowe ludności korzystają ze szczególnych przywilejów i ochrony ze strony państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>