Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie

W pozycji VII. 1 technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i os bowych oraz w pozycji VIII. 1 technicznego rachunku ubezpieczeń na cie „koszty akwizycji” ujmuje się poniesione w okresie sprawozdawc koszty akwizycji skorygowane o zmianę stanu aktywowanych koszt' akwizycji oraz skorygowane o wartość kosztów akwizycji jeszcze nie pon: sionych, a dotyczących składki zarobionej w okresie sprawozdawczym.

W pozycji VII. 3 technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i w p zycji VIII. 3 technicznego rachunku ubezpieczeń na życie „prowizje rea kuracyjne oraz udziały w zyskach reasekuratorów” wykazuje się wart tej pozycji-jako wielkość ujemną. Prowizje reasekuracyjne podlegają r liczeniu w czasie analogicznie do rozliczanych w czasie kosztów akwizy ponoszonych z tytuiu zawarcia umów ubezpieczenia odpowiednio objętych umowami reasekuracyjnymi.

Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym – pozycja VIII technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz pozycja XI technicznego rachunku ubezpieczeń na życie. W pozycji tej ujmuje się w szczególności:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>