Techniczny rahunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych

W pozycji IV. 1 technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub w pozycji V. 1 technicznego rachunku ubezpieczeń na życie „odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym” ujmuje się wszelkie wypłaty i obciążenia (rozliczenia w kompensacie z należnościami) dokonywane w okresie sprawozdawczym z tytułu odszkodowań i świadczeń za szkody i wypadki powstałe w okresie sprawozdawczym i w okresach ubiegłych (w tym również świadczenia rentowe i wykupy w ubezpieczeniach na życie), łącznie z wszelkimi bezpośrednimi i pośrednimi, zewnętrznymi i wewnętrznymi kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów, zmniejszone o zwroty, regresy i wszelkie odzyski (w tym również odzyski ze sprzedaży pozostałości po szkodach). Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów obejmują również koszty postępowania spornego. Pozycja obejmuje również odszkodowania i świadczenia z tytułu koaseku- racji, w części przypadającej na udział zakładu ubezpieczeń, oraz rozliczone przez cedentów odszkodowania i świadczenia przypadające na zakład ubezpieczeń z tytułu reasekuracji czynnej.

W pozycji IV. 1. 2 technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w pozycji V. 1. 2 technicznego rachunku ubezpieczeń na życie „udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych” ujmuje się odszkodowania i świadczenia wypłacone w okresie sprawozdawczym przypadające na udział reasekuratorów w ramach reasekuracji biernej.

Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia n udziale własnym – poz. IV. 2 technicznego rachunku ubezpieczeń majątko wych i poz. V. 2 technicznego rachunku ubezpieczeń na życie – może wy kazywać wartość dodatnią lub wartość ujemną w zależności od wzrostu lu spadku stanu rezerw w okresie objętym sprawozdaniem.

Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym – pozycja V technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W pozycji tej wykazuje się odpowiednio zmiany stanu rezerw tworzonyc zgodnie ze statutem zakładu ubezpieczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>