Udzial reasekuratorów w składce przypisanej

Składki wykazuje się łącznie z wszystkimi dodatkami i uzupeinieniam za okresy zaległe, po potrąceniu storn, zwrotów, upustów oraz wszelkie' zniżek i bonifikat określonych w taryfie składek. W przypadku udzielani zniżek i bonifikat nie przewidzianych w taryfie składek np. zniżek markę tingowych, wielkość tych zniżek ujmuje się odpowiednio w kosztach dzia łalności ubezpieczeniowej.

– W pozycji I. 2 „udział reasekuratorów w składce przypisanej” ujmow ne są składki reasekuracyjne zapłacone lub przypadające do zapłat należne reasekuratorowi w okresie sprawozdawczym na podstawie umó reasekuracji biernej proporcjonalnej i nieproporcjonalnej, zawartyc przez zakład ubezpieczeń. Pozycje portfela przypadające do zapła w momencie zawarcia lub zmiany umowy reasekuracyjnej zwiększają t kwotę, podczas gdy pozycje należne z tytułu wycofania z portfela zmnie szają tę kwotę.

– W pozycji I. 3 „zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewyg słe” ujmuje się różnice pomiędzy stanem rezerwy składek i rezerwy na p krycie ryzyka niewygasłego na koniec okresu sprawozdawczego a stanę na początek okresu w ujęciu brutto, wynikające z ubezpieczeń bezpośr dnich i reasekuracji czynnej. W pozycji tej ujmuje się zmianę stanu reze ujętych w pozycji C. I pasywów bilansu.

– W pozycji I. 4 „udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składe ujmuje się różnice pomiędzy stanem rezerwy składek i rezerwy na p krycie ryzyka niewygasłego na koniec okresu sprawozdawczego a stanę na początek okresu w ujęciu na udziale reasekuratora, wynikające z ube pieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej. W pozycji tej ujmuje s zmianę stanu rezerw ujętych w pozycji D. I pasywów bilansu.

Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat – pozycja II technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>