W zakładach ubezbieczeń prowadzących działalność…

– aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,

– dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,

– pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

– aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych działu I z tytułu umów ubezpieczenia na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,

– dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,

– aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych działu I dla umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie w ramach pracowniczych programów emerytalnych,

– pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 7a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,

– koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,

– dopasowanie terminów wymagalności aktywów i rezerw techniczno- -ubezpieczen iowych,

– wymagalność aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

– wymagalność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

W zakładach prowadzących ubezpieczenia majątkowe i osobowe…

– aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

– dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach,

– pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

– koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczn o-ub ezpie cze niowych,

– dopasowanie terminów wymagalności aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w sumach globalnych),

– wymagalność aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (według poszczególnych tytułów aktywów),

– wymagalność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Jak wynika z powyższego zestawienia rozbudowanie tej części sprawozdania ma zapewnić kontrolę nadzoru ubezpieczeniowego nad prawidłowością lokowania aktywów przez zakłady ubezpieczeń.

Sprawozdanie z działalności zakładu ubezpieczeń – zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości (załącznik nr 5) powinno obejmować:

– 1) informacje o wydarzeniach zaistniałych w roku obrotowym, które w sposób istotny wpłynęły na stan majątkowy i sytuację finansową zakładu ubezpieczeń,

– 2) informacje o przewidywanym rozwoju zakładu ubezpieczeń,

– 3) wskazanie czynników ryzyka prowadzonej działalności i opis możliwych jej zagrożeń,

– 4) przedstawienie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń dotyczącej struktury sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stanu pokrycia marginesu wypłacalności oraz kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, jak również stanu pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>