Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń część 2

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie wycenić, nie mogą stanowić instrumentu zabezpieczającego z wyjątkiem instrumentu finansowego nie będącego instrumentem pochodnym, który spełnia łącznie poniższe warunki:

– a) wyrażony jest w walucie obcej,

– b) został przeznaczony na zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym,

– c) którego składnik walutowy można wiarygodnie wycenić.

Pojedynczy instrument zabezpieczający może zostać przeznaczony na zabezpieczenie więcej niż jednego rodzaju ryzyka pod warunkiem, że:

– a) jasno można określić rodzaje zabezpieczanego ryzyka,

– b) można udowodnić skuteczność zabezpieczenia,

– c) istnieje możliwość zapewnienia, że instrument zabezpieczający jest konkretnie przeznaczony do zabezpieczenia przed różnymi rodzajami ryzyka. Pozycją zabezpieczaną może być składnik aktywów lub zobowiązanie, nie ujęte w ewidencji bilansowej uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub wysoce prawdopodobna prognozowana transakcja, co do której nie powzięto jeszcze zobowiązania.

– 6.2. Powiązania zabezpieczające

– Rodzaje powiązań zabezpieczających:

– a) zabezpieczenie wartości godziwej jest to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmianami wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania albo wyodrębnionej części takiego składnika aktywów lub zobowiązania, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka i które wpływa na wynik finansowy,

– b) zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych jest to zabezpieczenie przed zagrożeniem zmienności przepływów pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi Tyzyka związanemu ze składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub transakcją prognozowaną i które wpłynie na wynik finansowy. Zabezpieczenie uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów za ustaloną cenę, wyrażoną w złotych, rozlicza się jako zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, mimo iż zobowiązanie takie jest zagrożone zmianami wartości godziwej,

– c) zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym, który jest jednostką działającą za granicą i której działalność nie stanowi integralnej części działalności banku jest to zabezpieczenie przed skutkami zmian wymiany walut obcych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>