Wycena innych aktywów i zobowiązań – rozwinięcie

Natomiast tak jak poprzednio można w sposób uproszczony amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości.

Ustawa przewiduje dokonywanie aktualizacji wyceny gdy składnik majątkowy wykazuje trwałą utratę wartości w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub zmniejszenie aktualizacji. Poza tym banki ujmują w księgach rachunkowych i wyceniają składniki:

– aktywa przejęte za długi wycenia się według wartości godziwej, a na różnicę między kwotą długu a niższą od niej wartością godziwą tworzy się rezerwę celową lub dokonuje odpisu aktualizującego wartość przyjętych aktywów. W przypadku gdy wartość godziwa tych aktywów jest wyższa od kwoty długu, to różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy,

– zapasy związane z działalnością uboczną – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,

– zobowiązanie inne niż finansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,

– rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości,

– aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>