Wycena rozchodu aktywów finansowych

Przeznaczonymi do obrotu kredytami i pożyczkami oraz innymi wierzytelnościami są te, których udzielono z zamiarem bezzwłocznej lub szybkiej sprzedaży, tamże, § 2 ust. 22.

– 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny,

– 5) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w ustawie o rachunkowości89,

– 6) pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

– 7) aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu,

– 8) zobowiązania finansowe:

Przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne™ będące zobowiązaniem, wycenia się według wartości godziwej, z zastrzeżeniem że zobowiązaniem, które ma zostać rozliczone poprzez przekazanie instrumentu kapitałowego, którego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, należy wycenić w wysokości zamortyzowanego kosztu. Skutki zmiany wartości godziwej odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych,

Nieprzeznaczone do obrotu i nie będące instrumentami pochodnymi wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, albo do końca 2003 r. w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również odsetki od zobowiązań71,

– 9) aktywa pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

Do wyceny rozchodu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, nabytych po różnych cenach, charakteryzujących się jednakowymi lub podobnymi cechami, stosuje się wybraną z następujących metod72:

– a) ceny przeciętnej,

– b) ceny najwcześniejszej,

– c) ceny najpóźniejszej.

Wycena innych aktywów i zobowiązań

Ponadto należy stwierdzić, że aktywa i zobowiązania finansowe banku są obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej, zmiany oczekiwanych strumieni przepływów pieniężnych lub utraty wartości inwestycji netto w pod- Instrument pochodny – instrument finansowy spełniający łącznie warunki:

Jego wartość zależna jest od określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu opartego na cenie lub stopie procentowej albo innej zmiennej,

Nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej inwestycji początkowej w stosunku do kwoty kontraktu,

Jego rozliczenie nastąpi w przyszłości (Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, op. cit., § 2 pkt 5).

Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (art. 31 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy). Tę wartość powiększają koszty ulepszenia, które nie odnoszą się do wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe mogą ulegać aktualizacji wyceny w oparciu o odrębne przepisy. Powstały w jej wyniku kapitał z aktualizacji będzie ulegał zmianie nie tylko w przypadkach dotychczasowych ale także w przypadku odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji z wyjątkiem gruntów nie służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Można stosować amortyzację:

– liniową

– degresywną

– naturalną

– progresywną, z tym jednak, że nie można zmieniać metody w trakcie amortyzowania środka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>