Wycena składników majątkowych w banku

– Wyceny składników majątkowych w banku dokonuje się:

– a) w momencie nabycia, powstania (czyli początkowego ujęcia),

– b) w ciągu roku obrotowego, gdy zachodzą zmiany (zwiększające lub zmniejszające) w wartości składnika,

– c) na dzień bilansowy, czyli na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Zmiana wartości może mieć charakter trwały lub nie. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Wówczas bank zobowiązany jest dokonać odpisu aktualizującego w wysokości takiej, która pozwoli na doprowadzenie wartości składnika do ceny sprzedaży netto lub ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Bank wprowadza do ksiąg rachunkowych aktywa i zobowiązania finansowe na dzień zawarcia transakcji’, a zobowiązania o charakterze finansowym i gwarancyjnym udzielone i otrzymane oraz inne zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży, udzielone i otrzymane zabezpieczenia, a także zobowiązania wynikające z zawartych przez bank umów kupna/sprzedaży instrumentów pochodnych są w ewidencji pozabilansowej do dnia ich rozliczenia8“.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>