Wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W przypadku nabycia przez zakład ubezpieczeń dłużnych papierów wartościowych z naliczonymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartości skumulowanych odsetek ujmuje się odrębnie. Ponadto, ze względu na:

– wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej określone w art. 63 ust. 4, dotyczące dostosowania terminów wymagalności lokat do terminów wymagalności zobowiązań z umów ubezpieczenia,

– zapewnienie możliwości sporządzenia sprawozdań okresowych według zasad i w formie określonej rozporządzeniem o sprawozdawczości,

– zapewnienie możliwości ewentualnego sporządzenia sprawozdań dotyczących obrotu dewizowego według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia (Dz. U. Nr 27, poz. 246), ewidencja lokat powinna uwzględniać terminy zapadalności lub wymagalności poszczególnych tytułów lokat, waluty oraz kraj, w jakich dokonano lokat.

W zasadach ewidencji zakład ubezpieczeń powinien dokonać jednoznacznych ustaleń dotyczących daty pod jaką będą księgowane zakupy instrumentów finansowych: czy będzie to data zawarcia transakcji, czy data rozliczenia transakcji jako data przeniesienia praw własności.

Ze względu na wymóg § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości dotyczący wyceny rozchodu (realizacji) lokat jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju lub przeznaczenie kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które zakład ubezpieczeń nabył najwcześniej, należy zapewnić taką rejestrację lokat (instrumentów finansowych), aby można było w każdym momencie ustalić ich strukturę według dat nabycia (dot. zawarcia lub rozliczenia transakcji).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>