Zabezpieczenia przyjęte od pośredników ubezpieczeniowych

W pozycji „przychody przyszłych okresów” wykazuje się wartość otrzym nych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, który wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, w szczególn ści otrzymanych prowizji reasekuracyjnych (z tytułu reasekuracji biernej)

Odrębnym problemem we wszystkich zakładach ubezpieczeń są przyjęte zabezpieczenia od pośredników ubezpieczeniowych, upoważnionych do inkasa składki w imieniu ubezpieczycieli zobowiązania warunkowe, w tym:

– udzielone poręczenia i gwarancje, obejmujące wszelkiego rodzaju krajowe i zagraniczne zobowiązania warunkowe powstałe na skutek czynności zakładu ubezpieczeń, lecz nie zapadłe w wyniku realizacji umów, a także wartość roszczeń kontrahentów, skierowanych przez nich na drogę sądową – w okresie od daty otrzymania pozwów do chwili wygaśnięcia zobowiązania warunkowego wobec oddalenia sprawy przez sąd lub zasądzenia do zapłaty,

– weksle akceptowane i indosowane,

– aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży – jako konsekwencji zawartych transakcji na instrumentach finansowych,

– inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach

– zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń,

– zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów,

– obce składniki aktywów nie ujęte w aktywach.

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie, techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz ogólny rachunek zysków i strat

We wszystkich pozycjach technicznych rachunków ubezpieczeń oraz ogól- go rachunku zysków i strat muszą być przedstawione dane porównawcze za alogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>