Zadania Polskiej Izby Ubezpieczeń

– reprezentowanie zakładów ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji państwowej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów,

– wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz współdziałanie na wniosek właściwych podmiotów przy ich opracowywaniu,

– współdziałanie z organem nadzoru ubezpieczeniowego w zakresie wynikającym z ustawy.

Majątek Polskiej Izby Ubezpieczeń powstaje głównie ze składek członkowskich. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (Dz. U. Nr 132, poz. 647).

Aktualnie, na podstawie uchwały zebrania przedstawicieli zakłady ubezpieczeń płacą składkę członkowską w wysokości 0,02% od kwoty przypisu składki ubezpieczeniowej z ubiegłego roku. Składka powinna być płacona 2 razy w roku do 20 lutego i 20 lipca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>