Zagregowane dane

– Zagregowane dane dotyczące:

– 1) korzystania z kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń przez pracowników, członków zarządu i organów nadzorczych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

– 2) wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych członkom zarządu i organów nadzorczych banku,

– 3) przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia (w etatach),

– 4) kosztów związanych z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, z wyszczególnieniem tytułów,

– 5) kosztów poniesionych na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych,

– 26. informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi z bankiem kapitałowo lub organizacyjnie, z uwzględnieniem zasad polityki kredytowej banku względem podmiotów powiązanych oraz procentowego udziału przypadającego na transakcje z tymi podmiotami, z podziałem na:

– 1) należności i zobowiązania,

– 2) główne pozycje przychodów i kosztów, w tym odsetki i prowizje, koszty rezerw na kredyty i pożyczki,

– 3) udzielone zobowiązania finansowe, w tym nieodwołalne,

– 27. informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem, z wyszczególnieniem podziału na następujące kategorie ryzyka:

– 1) ryzyko rynkowe, w tym:

– a) ryzyko walutowe,

– b) ryzyko stopy procentowej,

– c) ryzyko cenowe,

– 2) ryzyko kredytowe,

– 3) ryzyko płynności,

– 4) ryzyko operacyjne,

– 28. dla wszystkich klas aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych:

– 1) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub terminy płatności,

– 2) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, w tym wartość, która najlepiej odzwierciedla maksymalnie obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy (nie uwzględniając wartości zabezpieczeń na majątku) w przypadku, gdyby kontrahent nie wypełni! warunków umowy dotyczącej instrumentów finansowych,

– 29. informację o prowadzonej przez bank działalności powierniczej,

– 30. informacje o sekturyzacji aktywów banku, z wyszczególnieniem co najmniej:

– 1) wartości oraz rodzaju wierzytelności objętych sekturyzacją,

– 2) wartości oraz rodzaju otrzymywanych papierów wartościowych.

– Sprawozdanie z działalności banku

Poza sprawozdaniem finansowym wszystkie banki sporządzają sprawozdanie z działalności banku za rok obrotowy obejmujące informacje określone w ustawie, czyli informacje o,t,s:

– 1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność banku jakie wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

– 2) przewidywanym rozwoju banku,

– 3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,

– 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>