Zakaz wkładów niepieniężnych

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego została określona w rozpo- ądzeniu Ministra Finansów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie sposo- u wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości apitalu gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności asekuracyjnej (Dz. U. Nr 127, poz. 606): w § 6 – dla zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, w § 7 – dla zakładu ubezpieczeń, który prowadzi działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz odrębnie (w § 8) dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, uznawanych za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (art. 27 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). opłacania kapitału

Art. 309 § 3 kodeksu spółek handlowych dopuszcza możliwość opłacenia cji przed zarejestrowaniem w wysokości co najmniej w jednej czwartej ich artości nominalnej. Zgodnie z art. 1 lb ust. 2 ustawy o działalności ubezpie- eniowej kapitał akcyjny wnoszony jest w gotówce i opłacany w całości przed rejestrowaniem spółki.

Dodatkowo art. lid ust. 3 pkt 3 określa, że minister właściwy do spraw stytucji finansowych odmawia wyrażania zgody na nabycie akcji lub praw akcji albo objęcie akcji lub praw z akcji zakładu ubezpieczeń jeżeli środki zeznaczone na nabycie albo objęcie akcji pochodzą z kredytu lub pożyczki bo są w jakikolwiek sposób obciążone.

– c) zakazu wkładów niepieniężnych

Przewidziana w kodeksie spółek handlowych możliwość wnoszenia wkładó niepieniężnych (art. 311) została wykluczona wyżej cytowanym art. llb ust. 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>