Zakłady ubezpieczeń przedkładają szczegółowe sprawozdania

Wyżej przedstawiony zakres sprawozdań zakładów ubezpieczeń nie wyczerpuje ich obowiązków sprawozdawczych określonych rozporządzeniem o sprawozdawczości. Zakłady ubezpieczeń przedkładają szczegółowe sprawozdania dotyczące:

– rachunków technicznych działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej dla poszczególnych grup i klas ubezpieczeń,

– kapitału podstawowego (struktura kapitału, wykaz akcjonariuszy),

– rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakresie:

– metod ich tworzenia,

– wartości brutto i na udziale reasekuratora,

– wartości według walut,

– lokat między innymi w zakresie:

– ich zestawienia według rodzajów,

– zestawienia przychodów i kosztów działalności lokacyjnej,

– wykazu akcji dopuszczonych i niedopuszczonych do publicznego obrotu,

– wykazu nieruchomości, pożyczek, lokat w instytucjach kredytowych,

– wykazu dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, aktywów i pasywów w walutach obcych,

– składek, świadczeń i odszkodowań, w tym informacja ilościowa dotycząca zdarzeń ubezpieczeniowych w poszczególnych okresach,

– struktury kosztów działalności ubezpieczeniowej,

– powiązań kapitałowych,

– postępowań sądowych przeciwko zakładowi ubezpieczeń,

– postępowań regresowych,

– informacji na temat reasekuracji biernej,

– statystyki międzynarodowej.

Sprawozdania finansowe określone wymogami prawa o obrocie publicznym

Przepisami regulującymi zakres sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń dopuszczonych do obrotu publicznego są:

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobu udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu (Dz. U. Nr 139, poz. 1570 i z 2CK)2 r. Nr 31, poz. 279). Dodatkowo Departament Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przekazał:

– emitentom papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu będącym zakładami ubezpieczeń: pismem DSP3-023-43/02-735/2002 z dnia 29 marca 2002 r. wytyczne dotyczące sporządzania raportów okresowych i skonsolidowanych raportów okresowych, począwszy od okresów sprawozdawczych roku obrotowego 2002 oraz raportów bieżących, z prośbą o przekazanie przedstawionej informacji podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,

– emitentom papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu pismo:

– a) DSP3-023-56/02-970/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. przedstawiające stanowisko dotyczące sposobu zapewnienia porównywalności danych w sprawozdaniach finansowych emitentów

– b) DSP3-023-57/02-971/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. odnośnie następujących kwestii:

– 1) wykazywania w przychodach netto ze sprzedaży oraz kosztach sprzedaży podatku akcyzowego,

– 2) możliwości dyskontowania należności i zobowiązań wynikających ze sprzedaży lub nabycia towarów lub usług (czyli innych niż pozostałych na skutek przekazania aktywów pieniężnych),

– 3) ujęcie skutków przeszacowania inwestycji będących instrumentami finansowymi (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających),

– 4) zakresu jednostek podlegających przepisom rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych a także stanowisko Departamentu Spółek Publicznych i Finansów dotyczące prezentacji w sprawozdaniach finansowych emitentów informacji na temat świadczeń na rzecz osób zarządzających i nadzorujących emitenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>