Zalecenia przy ustalaniu środków włsnych

Minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń, który ma zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie kilku grup ubezpieczeń, jest równa najwyższemu z minimalnych kapitałów gwarancyjnych określonych dla tych grup.

Jak wskazano na początku rozdziału istnieje ustawowy wymóg posiadania środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności.

Zgodnie z art. 45a ustawy o działalności ubezpieczeniowej środki własne są to aktywa zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem aktywów przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań oraz części wartości niematerialnych i prawnych. Przy ustalaniu wartości środków własnych uwzględnia się:

– opłaconą część kapitału akcyjnego (zakładowego) – wielkość dodatnia,

– kapitał zapasowy – wielkość dodatnia,

– kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny – wielkość dodatnia lub ujemna,

– kapitał rezerwowy pozostały – wielkość dodatnia,

– wartości niematerialne i prawne (z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego) – wielkość ujemna,

– nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych: zysk – wielkość dodatnia, strata – wielkość ujemna,

– wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego: zysk – wielkość dodatnia, strata – wielkość ujemna,

– połowę należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego w przypadku spółek akcyjnych – wartość dodatnia,

– połowę należnych wpłat na poczet kapitału zakładowego, jeżeli co najmniej 25% kapitału zostało opłacone, w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych – wartość dodatnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>