ZASADY RACHUNKOWOŚCI BANKU

Działalność wykonywana przez bank podlega regulacjom o różnym charakterze. Najważniejszymi aktami prawnymi są:

– 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe1,

– 2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim2,

– 3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych3,

– 4) Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających3.

Natomiast rachunkowość banku uregulowana jest w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5 oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, do których należą:

– 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,

– 2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków7,

– 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

– 4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont banków7,

– 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego10,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>