ZASADY WYCENY – ROZWINIĘCIE

– 7) certyfikaty inwestycyjne długoterminowe – wartość godziwa – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego nie wyższy jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym,

– 8) listy zastawne krótkoterminowe i długoterminowe – według wartości nabycia,

– 9) dłużne papiery wartościowe notowane na giełdzie

– krótkoterminowe – wartość godziwa – kurs zamknięcia odpowiednio z notowań ciągłych lub ustalony w systemie kursu jednolitego lub międzybankowego w zależności od obrotu,

– długoterminowe – wartość godziwa – kurs zamknięcia odpowiednio z notowań ciągłych lub ustalony w systemie kursu jednolitego lub międzybankowego w zależności od obrotu, nie wyższy jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym,

– 10) dłużne papiery wartościowe nie notowane na giełdzie – krótkoterminowe i długoterminowe – według wartości nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto lub premię, jednak nie wyżej niż cena sprzedaży netto z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,

– 11) pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem trwalej utraty wartości,

– 12) lokaty terminowe w instytucjach kredytowych krótkoterminowe i długoterminowe – według wartości nominalnej,

– 13) instrumenty pochodne krótkoterminowe i długoterminowe – według wartości nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,

– 14) pozostałe lokaty krótkoterminowe i długoterminowe w tym w szczególności

– udziały lub akcje w jednostkach powiązanych,

– udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych według wartości nabycia – z uwzględnieniem trwałej utraty wartości,

– 15) instrumenty nominowane w walutach obcych – po kursie kupna stosowanym w dniu bilansowym przez bank, z którego usług korzysta zakład ubezpieczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>