ZASADY WYCENY

W oparciu o ww. przepisy zakłady ubezpieczeń powinny stosować następujące zasady wyceny:

– 1) akcje notowane na giełdzie

– akcje krótkoterminowe – według wartości godziwej, za którą przyjmuje się ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

– akcje długoterminowe – według wartości godziwej za którą przyjmuje się ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, nie wyższy jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym

– 2) akcje nie notowane na giełdzie – krótkoterminowe i długoterminowe według wartości nabycia z uwzględnieniem trwalej utraty wartości,

– 3) prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym – według wartości godziwej – wyznaczanej jako ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

– 4) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych krótkoterminowe – według wartości godziwej – ostatniej ogłoszonej przez fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa,

– 5) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych długoterminowe – według wartości godziwej – ostatniej ogłoszonej przez fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa nie wyższą jednak niż średnia wartość notowań z trzech kolejnych miesięcy przed dniem bilansowym,

– 6) certyfikaty inwestycyjne krótkoterminowe – wartość godziwa – ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>