Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzane jest zarówno za kwartał jak i za kwartały narastająco, przy czym sporządzając to zestawienie za kwartał należy sporządzać je tak, jakby kwartał był okresem obrotowym, a zatem wynik za poprzednie kwartały stanowił zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Zgodnie z § 61 ust. 2 i 3 rozporządzenia o raportach przy wszystkich danych zawartych w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za analogiczne kwartały roku poprzedniego, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte tym raportem, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego (ust. 2), a w przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czy polegała zmiana, uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny (ust. 3) informacje wymagane w ust. 3 należy zamieścić w informacji dodatkowej („komentarzu”) do raportu kwartalnego.

W przypadku raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego dane porównywalne za poprzedni okres (narastająco) należy sporządzić w oparciu o dane wynikające z rocznego sprawozdania finansowego po badaniu, sporządzonego za ten okres, natomiast w przypadku raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego – w oparciu o dane wynikające z półrocznego sprawozdania finansowego po przeglądzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>