ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

– I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

– Korekty błędów podstawowych

– II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

– 1. Kapitał podstawowy na początek okresu

– 1.1. Zmiany kapitału podstawowego

– a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia akcji

– 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu

– 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

– 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy

– a) zwiększenie

– b) zmniejszenie

– 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

– 3. Akcje własne na początek okresu

– 3.1. Zmiany akcji własnych

– a) zwiększenie

– b) zmniejszenie

– 3.2. Akcje własne na koniec okresu

– 4. Kapitał zapasowy na początek okresu

– 4.1. Zmiany kapitału zapasowego

– a) zwiększenie (z tytułu),

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

– 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

– 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

– 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny ' a) zwiększenie (z tytułu)

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– zbycia środków trwałych

– 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

– 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

– 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

– a) zwiększenie (z tytułu)

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

– 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

– 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

– 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

– a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

– 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

– korekty błędów podstawowych

– 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

– a) zwiększenie (z tytułu)

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

– b) zmniejszenie (z tytułu)

– 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

– 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

– 8. Wynik netto

– a) zysk netto

– b) strata netto

– II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

– III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>