Zgłoszenie weksla do protestu

Jeżeli weksel nie zostanie wykupiony w terminie płatności lub trasat odmówi akceptu weksla trasowanego, należy stwierdzić ten fakt protestem, sporządzonym przez biura notarialne, do których zgłasza się weksel w ciągu dwóch dni powszednich po dniu płatności. Ponadto posiadacz weksla powinien w ciągu 4 dni powszednich po dniu protestu zawiadomić wystawcę weksla i swojego indosanta (jeśli otrzymał weksel w drodze indosu) o dokonaniu protestu. Podobnie kolejni (wcześniejsi) indosanci powinni zawiadomić swojego (poprzedzającego) indosanta. Protest zawiera stwierdzenie nieprzyjęcia lub niezapłacenia weksla oraz nazwisko osoby żądającej protestu przeciwko trasatowi przy wekslu sola protest jest wnoszony przeciwko wystawcy.

Zgłoszenie weksla do protestu jest niezbędnym warunkiem zwrotnego poszukiwania zapłaty od indoksanta, poręczyciela, trasata i trasanta. Roszczenie obejmuje nie tylko kwotę weksla, ale także należne odsetki, koszty protestu i inne poniesione koszty. Jeżeli weksel wykupił na przykład indosant, może zażądać zwrotu tej sumy z należnymi odsetkami od swych poprzedników, a więc wystawcy, akceptanta, poręczyciela oraz wcześniejszych (poprzedzających) in- dosantów. Zaletą weksla, ważną dla wierzyciela, jest skuteczna egzekucja wierzytelności. Następuje ona w drodze postępowania nakazowego, które jest znacznie uproszczone i przyspieszone w stosunku do normalnego trybu postępowania sądowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>