znaczącej skali działalności handlowej:

– ryzyko kredytowe w zakresie portfela bankowego,

– ryzyko walutowe w zakresie portfela bankowego i handlowego,

– ryzyko cen towarów w zakresie portfela bankowego i handlowego,

– ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego,

– ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych w zakresie portfela handlowego,

– ryzyko ogólne stóp procentowych w zakresie portfela handlowego,

– ryzyko rozliczenia dostawy oraz ryzyko kontrahenta w zakresie portfela handlowego,

– przekroczenie limitu koncentracji wierzytelności,

– ryzyko gwarantowania emisji papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego,

– z innych rodzajów ryzyka,

– nieznaczacej skali działalności handlowej:

– ryzyko kredytowe w zakresie portfela bankowego,

– ryzyko walutowe w zakresie portfela bankowego i handlowego,

– ryzyko cen towarów w zakresie portfela bankowego i handlowego,

– ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych w zakresie portfela handlowego,

– przekroczenie limitu koncentracji wierzytelności,

– z innych rodzajów ryzyka.

Limity koncentracji wierzytelnośći

Ponadto banki mają obowiązek ustalania i przestrzegania limitów koncentracji wierzytelności z tytułu sumy wierzytelności oraz udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie. Limit koncentracji w przypadku gdy:

– którykolwiek z podmiotów jest w stosunku do banku podmiotem dominującym lub zależnym albo jest zależnym od podmiotu dominującego wobec banku wynosi 20% funduszy własnych banku,

– 89 Uchwala Nr 5 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych…, op. cit., § 6 ust. 2. Tamże, § 7 ust. 1 pkt 5-10.

– podmioty te nie są podmiotami powiązanymi z bankiem wynosi 25% funduszy własnych banku.

– Ustalając limity bank uwzględnia:

– a) wierzytelności – w wartości nominalnej kwoty pozostającej do spłaty, bez pomniejszania o utworzone rezerwy celowe oraz stosowania wag ryzyka,

– b) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym oraz wynikające z transakcji pozabilansowych – w wartości nominalnej kwoty ekwiwalentu bilansowego, bez pomniejszania o utworzone rezerwy celowe oraz bez stosowania wag ryzyka kontrahenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>