Zobowiązania podporządkowane

Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w pozycji A. I pasywów – „kapi tal podstawowy” wykazują kapitały wyodrębnione z kapitału własnego zagraniczne go zakładu ubezpieczeń i uznane przez ten zakład za kapitał podstawowy oddziału.

– 1.1.8. Zobowiązania podporządkowane – pozycja B pasywów

W pozycji tej ujmuje się zobowiązania, które w razie likwidacji lub upad łości zakładu ubezpieczeń są spłacane po zaspokojeniu wszystkich innyc’ wierzycieli zakładu ubezpieczeń.

– 1.1.9. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – pozycja C pasywów

W pozycji C pasywów wykazuje się rezerwy techniczno-ubezpieczeniow w ujęciu brutto, czyli przed uwzględnieniem udziału reasekuratorów w tyc rezerwach.

– 1. W pozycji C. I pasywów – „rezerwa składek i rezerwa na ryzyka niewygasłe ujmuje się osobno rezerwę na ryzyka niewygasłe, a jeśli jej wartość przekr cza 5% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych to wykazuje się w informac dodatkowej. Zakłady ubezpieczeń na życie ujmują w tej pozycji warto rezerwy składek nie uwzględnionej w pozycji C. II pasywów bilansu.

– 2. W pozycji C. IV pasywów – „rezerwy na premie i rabaty dla ubezpiecz nych” ujmuje się kwoty przewidziane dla ubezpieczonych lub uposażonyc z umowy ubezpieczenia w formie udziału w zyskach lub zwrotach, w częś nie ujętej w pozycji I. 1 pasywów – „ zobowiązania wobec ubezpieczonyc lub w pozycji C. II pasywów – „rezerwy ubezpieczeń na życie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>