Akredytywa w obrocie krajowym

Akredytywę stosuje się w obrocie krajowym znacznie rzadziej niż w rozliczeniach dotyczących importu i eksportu. Jednak może być ona wykorzystana z powodzeniem w operacjach krajowych, bo realizuje ona interes zarówno dostawcy jak i odbiorcy. Pierwszemu zapewnia natychmiastowe otrzymanie należności, drugiemu zaś pozwala w pełni uzależnić zapłatę od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów akredytywa nadaje się przede wszystkim do rozliczeń z nieznanymi lub słabo wypłacalnymi kontrahentami, gdy dostawca pragnie dodatkowo zapewnić sobie terminową zapłatę. W warunkach zatorów płatniczych dostawca może uzależniać wykonanie dostaw lub usług od wcześniejszego zapewnienia przez dłużnika środków na zapłatę.

Bank może zwolnić dłużnika od obowiązku wyodrębnienia środków, udzielając zapewnienia pokrycia zobowiązań rozliczanych za pomocą akredytywy z kredytu bankowego. To ułatwienie, wynikające ze stosunków kredytowych między bankiem a dłużnikiem, zwalnia go od okresowego zamrażania własnych środków, a nie zmienia ani istoty akredytywy, ani skuteczności jej działania.

Bank dłużnika otwiera akredytywę na jego wniosek, wskazujący wierzyciela (dostawcę) i oddział banku wierzyciela, w którym będą dokonywane wypłaty. Ponadto wniosek powinien określać jakie dokumenty będzie zobowiązany składać dostawca (wierzyciel) dla uzyskania wypłaty (np. listy przewozowe, faktury, świadectwa rzeczoznawców). W treści akredytywy podaje się jej kwotę i termin ważności, do którego mają być dokonywane wypłaty. Odwołanie lub zmiana warunków akredytywy przez dłużnika może nastąpić tylko w przypadku, gdy zastrzegł on sobie takie prawo w warunkach akredytywy. Odwołanie lub zmiana warunków może być dokonana tylko za pośrednictwem jego banku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>