Bankowe dyskonto weksli

Operacje dyskonta weksli polegają na zakupie weksli przez banki. Weksel, będący wyrazem kredytu towarowego w operacji dyskonta bankowego zostaje przekształcony przez kredyt bankowy na natychmiast płatny pieniądz wkładowy. Bank nabywający weksel staje się jego kolejnym indosatariuszem i może go przedstawić do redyskonta w innym banku lub ostatecznie w banku centralnym. Bank dyskontujący weksel nie płaci jego pełnej kwoty, lecz potrąca z góry pewną kwotę nazywaną potocznie także dyskontem. Wielkość potrącanego dyskonta zależy od wysokości stosowanej stopy dyskontowej (procentu) i okresu liczonego od daty operacji do dnia płatności weksla.

Bank komercyjny przyjął do dyskonta weksel na 20 min zł przy stopie dyskontowej 36%, a do dnia płatności minie 90 dni. Klient otrzyma w banku 18 200 000 zł po potrąceniu 1 800 000 zł stanowiących kwotę należnych bankowi odsetek z tytułu dyskonta, co wynika z rachunku według wzoru:

D = Wx% xt , CZy|j 20000000 x 36 x 90 _ 1 300 000, 100 x 360 100 x 360 gdzie: D – kwota odsetek z tytułu dyskonta W – suma weksla % – stopa dyskontowa w skali rocznej f – liczba dni upływających od daty płatności weksla.

Bank komercyjny może zatrzymać zdyskontowany weksel w swoim portfelu wekslowym lub redyskontować go w banku centralnym. W pierwszym przypadku dochód banku stanowi cała kwota dyskonta, a w drugim – dzieli się nią z bankiem centralnym (NBP). W bankach obowiązują regulaminy udzielania kredytu dyskontowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>