Czynności związane z dyskontem i obiegiem weksli

Czynności związane z dyskontem i obiegiem weksli wykonywane są w bankach przez wydzielone stanowiska pracy, a system organizacyjny zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo weksli. Oceny jakości weksli dokonuje się niezwłocznie, najdalej w drugim dniu roboczym. Decyzję o odmowie przyjęcia określonego weksla odnotowuje się na egzemplarzu listy dyskontowej, podając zwięźle przyczynę (np. wady formalne, zły płatnik, duże ryzyko). Dyrektor oddziału banku może powołać komitet dyskontowy jako organ doradczy dla oceny składanych weksli. Weksle zakwalifikowane do przyjęcia są dyskontowane według następujących zasad:

– przyjmuje się stopę dyskontową aktualną w dacie dyskonta

– przy obliczaniu procentów przyjmuje się rok równy 360 dniom, a każdy miesiąc równy 30 dniom

– do liczby dni wlicza się dzień dyskontowania weksla, a pomija dzień jego płatności

– oprócz odsetek bank pobiera prowizję naliczaną każdorazowo od sumy weksli złożonych do dyskonta.

Wykup weksli następuje przez obciążenie rachunku płatnika wskazanego na wekslu, a wykupione weksle zwraca się płatnikowi. Jeśli weksel nie może być wykupiony z braku środków, należy jak najszybciej porozumieć się z płatnikiem. Gdy on nie wskaże innej możliwości wykupu, weksel przekazuje się do protestu. Weksle kierowane do protestu rejestruje się w specjalnej ewidencji, a ruch tych weksli i wykonywane czynności muszą być odnotowywane z podaniem daty, a w razie potrzeby – również godziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>