Ekonomiczna ocena weksla

Bank komercyjny może zatrzymać dyskontowany weksel we własnym „portfelu wekslowym” lub redyskontować go w NBP. Warunki redyskonta ustala odpowiedni regulamin NBP. Redyskonta dokonują oddziały okręgowe NBP, przyjmujące weksle zdyskontowane przez oddziały banków mające siedziby w ich okręgach bankowych. Redyskontując weksel oddział okręgowy NBP dokonuje następujących operacji i księgowań:

– 1) obciąża konto „Kredyt redyskontowy” oddziału banku, który przedstawił weksle do redyskonta pełną kwotą zredys- kontowanych weksli i uznaje konto „Rachunek bieżący” tegoż oddziału kwotą zredyskontowanych weksli pomniejszoną o odsetki redyskonta

– 2) uznaje konto „Sprzedaż wartości pieniężnych weksli zredyskontowanych” oddziału okręgowego kwotą naliczonych odsetek dyskontowych.

Zredyskontowane weksle są przedstawiane dłużnikowi (akceptantowi, wystawcy) do zapłaty przez oddziały banków prowadzących rachunki dłużników (w których weksle są płatne). W tym celu NBP przesyła zredyskontowany weksel do tego oddziału banku, w którym weksel jest płatny. Zainka- sowaną od dłużnika kwotę weksla przelewa się na dobro konta „Kredyt redyskontowy” oddziału okręgowego, który weksel zredyskontował. W razie niezapłacenia weksla w terminie oddział banku, w którym dłużnik ma rachunek, zgłasza weksel do protestu. Dochodzenie roszczeń z zaprotestowanych weksli w trybie zwrotnego poszukiwania należy do kompetencji oddziałów banków, które zdyskontowały weksle.

Ekonomiczna ocena weksla wymaga oceny wypłacalności (zdolności kredytowej) uczestników operacji wekslowych. W tym celu banki komercyjne wymieniają między sobą informacje i prowadzą odpowiednią ewidencję według wewnętrznie ustalonych zasad. Na przykład oddziały okręgowe NBP prowadzą imienne kartoteki niesolidnych płatników, które wykorzystują przy ocenie weksli przedstawianych do redyskonta. W razie protestów weksli zwracają się one do oddziałów odpowiednich banków o bliższe informacje na temat przyczyny tych protestów. Gdy przyczyną jest zła wola, opieszałość lub zły stan finansowy płatnika wekslowego, oddział okręgowy kwalifikuje go do kategorii niesolidnych płatników i zawiadamia o tym wszystkie oddziały okręgowe NBP. Banki komercyjne mogą korzystać z informacji zawartych w tych kartotekach, a także bezpośrednio wymieniać informacje między sobą. Pytania kontrolne

– 1. Wymienić uczestników operacji wekslowej. Zob. s. 58-60.

– 2. Jakie niezbędne elementy powinny być uwzględnione w treści weksla własnego? Zob. s. 58.

– 3. Obliczyć dyskonto od weksla na 40 min zł przy stopie dyskontowej 30% weksel został złożony do dyskonta 1 marca, a jest płatny 1 maja. Zob. s. 61-62.

– 4. Omówić sposób wykorzystania weksla in blanco składanego jako zabezpieczenie zwrotu kredytu bankowego. Zob. s. 59.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>