Czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze

– 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

– 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

– 3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

– 4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, zamieszkującym, mającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie działania banku spółdzielczego,

– 5) udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, zamieszkującym lub mającym siedzibę na obszarze działania banku spółdzielczego, w zakresie i tiybie uzgodnionym z bankiem zrzeszającym,

– 6) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

– 7) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

– 8) przeprowadzanie operacji czekowych i wekslowych,

– 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji związanych z ich użyciem,

– 10) wykonywanie innych czynności bankowych w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego.

Poza tym bank spółdzielczy może na podstawie upoważnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego wykonywać czynności obrotu dewizowego18, a za zgodą banku zrzeszającego także czynności zaliczane do trzeciej grupy”, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>