Działalność kredytowa stanowi istotny element sumy bilansowej banku

Równie ważnym elementem bilansu banku są papiery wartościowe, które znalazły swoje odzwierciedlenie w rozdziale czwartym. W nim zaprezentowano klasyfikację i ewidencję wybranych rodzajów papierów wartościowych.

W piątym rozdziale omówiono kapitał własny banku z punktu widzenia rachunkowości ale również ze względu na normy i granice zaangażowania banku wymagane prawem bankowym.

Wykonywanie różnych czynności pozwala na uzyskiwanie przychodów lub wymaga poniesienia kosztów. To właśnie one odzwierciedlają wynik finansowy banku, którego zasady ustalania określono w rozdziale siódmym. Wynik ten jest obciążany wartością bieżącą i odroczoną podatku dochodowego,

W rozdziale ósmym omówiono zakres sprawozdawczości banku sporządzanej zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości oraz klasyfikację podmiotów – klientów banku i zakres danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego w celu oceny sytuacji finansowej banków, ich ryzyka oraz ustalania polityki pieniężnej.

Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego znalazły się w rozdziale dziewiątym.

Opracowanie ma na celu przybliżenie zmian jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia bieżącego roku do zasad ujmowania, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, które powinny umożliwić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej banku. Pominięto w nim zagadnienia, w których nie wystąpiły istotnie zmiany np.: zasady prowadzenia rachunków bankowych, czy badania sprawozdań finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>