Inne podatki i opłaty

Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do wnoszenia wszystkich obowiązujących powszechnie podatków i opłat. Szczególnego przypomnienia wymaga podatek od czynności cywilno-prawnych wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r., obowiązujący od 1 stycznia 2001 r. Podatek ten zastąpił poprzednio obowiązującą opłatę skarbową.

Zgodnie z art. 10 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń nie może zajmować się bezpośrednio inną działalnością gospodarczą poza działalnością ubezpieczeniową i z nią związaną. Na podstawie art, 10 ust. la ustawy powyższego ograniczenia nie stosuje się do działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych prowadzonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. – Dz. U. Nr 139, poz. 934).

Zakład ubezpieczeń nie może prowadzić jednocześnie działalności w dziale ubezpieczeń na życie i w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych.

Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych, w zakresie grup ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>