Instrumenty finansowe

Zakłady ubezpieczeń klasyfikowane jako jednostki prowadzące działalność finansową, dokonują lokat również w instrumenty finansowe. Część z nich w minionym okresie na podstawie indywidualnych decyzji Ministerstwa Finansów dokonywała wyceny tych instrumentów zgodnie z MSR. Regulacje artykułu 35a ustawy o rachunkowości, dotyczące obowiązku wprowadzania do ksiąg instrumentów finansowych i ogólnych zasad ich wyceny, zostały odmiennie określone dla zakładów ubezpieczeń przepisami § 16 i § 17 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Zasady obowiązujące ubezpieczycieli od 2002 r. zostały omówione w rozdziale II, pkt 2.3.3 niniejszego opracowania. Wymogi szczególne wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

Rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczycieli wprowadziło szereg szczególnych zasad dotyczących ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych będących podstawą zapisów w księdze głównej i rejestrach dotyczących poszczególnych obszarów działalności ubezpieczeniowej.

Według postanowień § 5 rozporządzenia zakłady ubezpieczeń mają obowiązek prowadzenia odrębnego rejestru zawartych umów ubezpieczenia i rejestru umów koasekuracyjnych. Rejestry te powinny być prowadzone w sposób umożliwiający uzyskanie o umowie ubezpieczenia co najmniej następujących informacji:

– 1) grupa i rodzaj ubezpieczeń, których umowa ubezpieczenia dotyczy,

– 2) dane identyfikujące umowę ubezpieczenia (numer polisy, data rejestracji polisy, data wystawienia polisy, data zawarcia umowy),

– 3) dane identyfikujące ubezpieczającego, zaś w przypadku umów indywidualnych również dane identyfikujące ubezpieczonego i uposażonych z umowy ubezpieczenia,

– 4) dane identyfikujące pośrednika ubezpieczeniowego, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta za jego pośrednictwem,

– 5) okres ubezpieczenia, należna składka lub sposób jej obliczenia oraz suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna, a w przypadku umów ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszu lub funduszy przysługujących ubezpieczonemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>