Karty płatnicze – ciąg dalszy

Za pomocą karty Visa można pobierać gotówkę w miejs- cowej walucie w bankach i bankomatach ze znakiem VISA na całym świecie, a także płacić za towary i usługi w sklepach, hotelach restauracjach itp. oznaczonych znakiem VISA. Przy zakupach posiadacz karty przedstawia ją w momencie płatności za towar lub usługę. Po sprawdzeniu jej ważności przez sprzedającego, posiadacz karty podpisuje się na pokwitowaniu, a kwota transakcji zostaje przekazana z jego rachunku karty na konto sprzedającego. W przypadku pobierania gotówki z bankomatu, posiadacz karty musi podać swój kod (twz. PIN). Karta Visa ma formę niewielkiego plastikowego prostokąta ze znakiem VISA i PEKAO. U góry znajduje się ścieżka magnetyczna zawierająca zakodowane informacje dotyczące karty i jej posiadacza(PIN- -kod), a poniżej podpis posiadacza karty. Zamieszczona na karcie data określa miesiąc, od początku którego można rozpocząć jej używanie. Ważność karty upływa w ostatnim dniu miesiąca daty ważności po upływie okresu ważności bank automatycznie wydaje nową kartę.

Posiadacz karty otrzymuje co miesiąc szczegółowy wyciąg operacji przeprowadzonych na rachunku karty. Zawiera on datę transakcji, jej miejsce oraz kwotę. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty bank wystawia nową kartę, a nowy PIN-kod zabezpiecza przed użyciem karty przez osoby nieupoważnione. Karta Visa jest własnością banku i może być używana zgodnie z zawartą umową do wysokości salda rachunku karty i tylko przez posiadacza rachunku karty. Jest on obowiązany utrzymywać na rachunku karty saldo w wysokości zapewniającej pokrycie dokonywanych transakcji. Brak wpływu środków finansowych na rachunek karty spowoduje w przypadku dalszego jej używania zablokowanie dokonywania płatności oraz zastrzeżenie lub unieważnienie karty wraz z obowiązkiem jej zwrotu na żądanie banku. Zgodnie z regulaminem15 niedozwolone jest powodowanie ujemnego salda na rachunek karty. W przypadku powstania ujemnego salda bank dokona na koszt posiadacza karty jej zastrzeżenia lub unieważnienia w systemie VISA, a powstały niedobór pokryje z kwoty gwarancyjnej.

Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków kart Visa, obowiązujący od 15 grudnia 1992 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>