Koszty administracyjne

W dotychczasowej praktyce zakłady ubezpieczeń stosowały daleko idące interpretacje przedmiotowej definicji kosztów uznawanych za koszty akwizycji.

Z aktualnej interpretacji organu nadzoru wynika, że do kosztów akwizycji zalicza się również koszty działania tych placówek zakładów ubezpieczeń, w których prowadzona jest wyłącznie działalność akwizycyjna.

Z kosztów akwizycji – w porównaniu do poprzednich regulacji – wyłączono koszty inkasa składki ubezpieczeniowej. Ewidencja kosztów akwizycji powinna być prowadzona:

– w układzie rodzajowym, co umożliwi ustalenie, które rodzaje kosztów i w jakich wartościach są rozliczane w czasie,

– w układzie statystyki ubezpieczeniowej (wg grup ubezpieczeń).

– 2.2. Koszty administracyjne

Zakres kosztów administracyjnych w poprzednim rozporządzeniu opisany był w załączniku nr 2 „Objaśnienia do technicznych rachunków ubezpieczeń oraz ogólnego rachunku zysków i strat ubezpieczyciela” w punkcie 14.

Aktualnie koszty administracyjne to koszty działalności ubezpieczeniowej nie zaliczone do kosztów akwizycji, odszkodowań i świadczeń lub kosztów działalności lokacyjnej, związane z inkasem składek, zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz ogólnym zarządzaniem zakładem ubezpieczeń, w tym: koszty utrzymania biur, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty usług obcych, koszty zużycia energii, materiałów, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty podróży służbowych oraz koszty reklamy.

W tym miejscu należy podkreślić znaczenie prawidłowego kwalifikowania kosztów do właściwych ich rodzajów. Jak wyżej wykazano na przykładzie wynagrodzeń wraz z narzutami, mogą być one odpowiednio zaliczone do kosztów akwizycji, likwidacji szkód lub administracyjnych. Właściwą kwalifikację kosztów zakłady ubezpieczeń powinny zapewnić poprzez dokonanie zmian w sposobie prowadzenia również ksiąg pomocniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>