Koszty akwizycji

Na podstawie § 39 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości wysokość maksymalnej stopy technicznej ogłasza organ nadzoru na początku każdego roku obrotowego.

– 2. Nowe znaczenie poprzednich definicji

– 2.1. Koszty akwizycji

W poprzednim rozporządzeniu o zasadach rachunkowości (§ 2, pkt 9) koszty akwizycji oznaczały „bezpośrednie koszty zawarcia ubezpieczeń i inkasa składek”. Ograniczony zakres kosztów akwizycji potwierdzała również treść punktu 12 załącznika nr 2 do tego rozporządzenia.

W nowym rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości (w § 2 ust 1, pkt 10) określono, że koszty akwizycji stanowią koszty związane z zawieraniem umów ubezpieczenia. Podzielono je na:

– a) koszty bezpośrednie, w tym:

– prowizje pośredników ubezpieczeniowych, obejmujące w szczególności prowizje wypłacane dopiero po zainkasowaniu składek przez zakład ubezpieczeń,

– wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników zajmujących się akwizycją (poprzednio zaliczane w zasadzie do kosztów administracyjnych),

– koszty badań lekarskich,

– koszty atestów i ekspertyz przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego,

– koszty wystawienia polis,

– koszty włączenia umowy do portfela,

– b) koszty pośrednie, w tym:

– koszty reklamy i promocji produktów ubezpieczeniowych,

– koszty ogólne związane z badaniem wniosków i wystawianiem polis. Takie ujęcie kosztów akwizycji pozwala na ujmowanie poszczególnych rodzajów kosztów wg źródeł ich pochodzenia przy jednoczesnym dostosowaniu przepisów prawa polskiego do przepisów Unii Europejskiej zawartych w dyrektywie 91/674/EEC.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>