W ramach kosztów akwizycji

– wartość kosztów akwizycji poniesionych w okresie sprawozdawczym, w tym wartość prowizji akwizycyjnych z ubezpieczeń bezpośrednich,

– wartość kosztów akwizycji przeniesionych na przyszłe okresy sprawozdawcze.

– W ramach rozliczeń z tytułu reasekuracji:

– kwoty składek ubezpieczeniowych otrzymane z zagranicy,

– kwoty składek reasekuracyjnych przekazane za granicę,

– saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji biernej,

– saldo z tytułu rozliczeń reasekuracji czynnej,

– wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji biernej, w tym wartość należności od reasekuratorów zabezpieczonych gwarancjami instytucji finansowych,

– wartość należności i zobowiązań z tytułu reasekuracji czynnej, w tym wartość zobowiązań wobec cedentów i retrocedentów zabezpieczonych gwarancjami zakładu ubezpieczeń.

– 5. W zakresie rozliczeń podatkowych wykaz głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

– 6. W zakresie kosztów administracyjnych:

– a) zużycie materiałów i energii,

– b) usługi obce,

– c) wynagrodzenia,

– d) ubezpieczenia i inne świadczenia,

– e) amortyzacja,

– f) inne.

W przypadku, gdy wielkości i kwoty są istotne (znaczące liczby lub konsekwencje dla zakładu ubezpieczeń), należy podać informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>