Koszty działalności lokacyjnej

Do kosztów tych zalicza się między innymi koszty ekspertyz i atestów związanych z oceną zaistniałej szkody, koszty obsługi procesu likwidacji szkody, koszty wypłaty odszkodowania, koszty windykacji należnych regresów oraz wynagrodzenia likwidatorów, które do 2001 r. zaliczane były przez ubezpieczycieli do kosztów administracyjnych.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych powinien umożliwiać taki sposób ewidencji tych kosztów, aby można było dokonać ustalenia rezerwy na te koszty (w ramach rezerwy na niewypłacone odszkodowania) odrębnie dla każdej grupy ubezpieczeń.

Koszty działalności lokacyjnej – są to wewnętrzne i zewnętrzne koszty prowadzenia przez zakład ubezpieczeń działalności lokacyjnej, w tym koszty utrzymania nieruchomości zaliczanych do lokat, koszty zarządzania lokatami, prowizje bankowe, prowizje biur maklerskich.

Niezależnie od wyżej przytoczonej definicji w zakładach ubezpieczeń do kosztów działalności lokacyjnej należy zaliczyć:

– wynik ujemny z rewaloryzacji lokat (w tym różnice kursowe na lokatach, z których dochód rozliczany jest na wynik działalności) oraz

– wynik ujemny z realizacji lokat, co potwierdza układ technicznego rachunku ubezpieczeń i ogólnego rachunku zysków i strat.

Klasy rachunkowe stanowią podział grup ubezpieczeń (wymienionych w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) — usankcjonowany praktyką międzynarodową – wykorzystywany głównie do rozliczeń reasekuracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>